همه چیز درمورد ورود شرکت‌ها به بازار بورس اوراق بهادار تهران
بلاگ

همه چیز درمورد ورود شرکت‌ها به بازار بورس اوراق بهادار تهران

بازار بورس اوراق بهادار تهران که هدف آن تأمين منابع مالى شرکت‌ ها و معاملات سهام است در سال ۱۳۴۶ تشکیل شده بود ، از سال ۱۳۶۸ دوباره احياء گردید . با گسترش روزافزون عمليات اين بازار ، شرکت‌ هاى سرمايه‌ گذارى خواهند توانست علاوه بر خريد و فروش سهام دیگر موسسات و شرکت‌ ها و يا عرضه سهام شرکت‌ ها و موسسات سرمايه ‌پذير خود به بازار بورس اوراق بهادار تهران ، از تسهيلات و معافيت ‌هاى مالياتى و رسیدن سريع به نقدينگى در مواقع لزوم استفاده نمایند .

ضوابط پذيرش سهام در بورس

ضوابط پذيرش سهام در بورس

در بورس اوراق بهادار تهران تنها اوراق بهادار و سهامى معامله مس شود که از سوی موسسات و شرکت های ايرانى صادر شده است و مورد قبول هيئت پذيرش واقع گردیده است . شرکت ها و موسساتی که مى ‌خواهند سهامشان در بازار بورس تهران پذيرفته شود باید همه ی ضوابط و شرایط پذيرش را داشته باشند . براى سادگی پذيرش سهام موسسات و شرکت ‌ها در بازار بورس ، در سال ۱۳۸۰ تغييرات اساسى در شرايط و ضوابط پذيرش شرکت ‌ها به تصويب رسيد که همه ی موارد آن در اين مبحث ذکر گردیده است.

 روش قيمت گذارى سهام

 روش قيمت گذارى سهام

قيمت‌ گذارى اوليه سهام موسسات و شرکت‌ ها در بورس به وسیله ی کارشناسان قيمت‌گذارى سهام انجام می شود . اين کار بعد از اعلام پذيرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هيئت پذيرش بر مبناى عرضه و تقاضا تعيين می شود . اين گروه همچنان کار تعيين قيمت پايه سهام شرکت ‌هاى پذيرفته‌ گردیده در بورس را که براى نخستین بار عرضه می گردند و همین طور تعيين قيمت دوباره سهام دیگر شرکت ‌ها را بعد از تشکيل مجمع های عمومى عادى و فوق ‌العاده آنان که باعث تقسيم سود و يا افزايش سرمايه شده به عهده دارد .

براى شرکت ‌ها و موسسات نوع اول ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نرخ پايه و اولیه را تعيين و به سهامدار عمده شرکت اعلام می کند . در صورت قصد عمده ‌فروشى سهام به نرخى بالاتر يا پایين ‌تر از نرخ تعيين گردیده با توافق خريدار ، سازمان بورس تهران هيچ ‌گونه جلوگیری از اين معامله انجام نخواهد داد . بديهى می باشد که در مورد خرده ‌فروشى تحت شرايط فوق ، قيمت باید در حدود قيمت پايه باشد .

در مورد دیگر موسسات و شرکت ‌هاى پذيرفته‌ گردیده نيز که اقلام تشکيل ‌دهنده حقوق مالکان سهام آن ها تغيير يافته است ، بر طبق درخواست بعضی از کارگزاران و برای ارائه قيمت‌ هاى بروز سهام به مقامات مربوطه ، دارا بودن قيمت پايه بروز سهام امرى الزامى می باشد .

بر اساس مراتب فوق روش قيمت‌ گذارى سهام هر موسسه یا شرکت بر اساس پيش ‌بينى درآمد هر سهم در سال جارى و بر اساس سوابق عملکرد شرکت در 4 سال گذشته تعيين می شود . برای تعيين درآمد هر سهم ، توليد شرکت در حداکثر ظرفيت حقيقى ، با توجه به آخرين نرخ فروش در ۹۰ % فروش توليدات در نظر گرفته شده و در محاسبه قيمت تمام ‌شده مواد اوليه قابل تأمين از خارج به نرخ ارز شناور يا رقابتي ، هزينه‌هاى مواد داخلي ، دستمزد و سربار با اضافه نمودن حدود ۲۰ % به هزينه ‌هاى مثل سال گذشته مشخص و سپس برای محاسبه سود ويژه ، نسبت سود ويژه اعمال و از تسهيم آن به تعداد سهام ميزان درآمد هر سهم تعيين می شود .

پس از تعيين درآمد هر سهم قيمت سهام موسسات و شرکت ‌ها در بورس اوراق بهادار تهران به يکى از دو روش زير صورت می گیرد :

  • خرده‌فروشى
  • عمده‌فروشى

اختلاف عمده محاسبه قيمت سهام در اين دو روش ناشى از متفاوت بودن هدف های سرمايه‌ گذاران از خريد سهام می باشد . اکنون در روش خرده‌ فروشي ، نرخ بازده مورد انتظار در سازمان بورس بين ۲۰ % تا ۲۵ % و براى روش عمده ‌فروشى بسته به نوع شرکت و صنعتى که در آن کار و فعالیت می کند و با توجه به ترکيب سهام داران آن و ميزان کنترل سرمايه‌ گذار بر شرکت در صورت خريد سهامش ، بين ۱۵ % تا ۲۰ % در نظر گرفته می گردد . بديهى می باشد که کنترل سرمايه‌ گذار از راه تعداد اعضای هيئت ‌مديره انتخاب گردیده توسط سرمايه‌گذار در شرکت انجام می شود که بستگى به درصد سهام او در هر شرکت دارد . در ضمن موارد زير نيز در قيمت‌ گذارى سهام توسط کارشناسان سازمان بورس در هر دو روش در نظر گرفته می شود :

  • هرگونه مبلغ کاهنده سود که در بندهاى گزارش حسابرس و بازرس به آن اشاره شده به نسبت هر سهم از قيمت محاسبه گردیده سهام کسر می شود.
  • روند توليد و فروش شرکت در سال جارى تا تاريخ پذيرش در بورس ، سهم بسزایى در قيمت‌گذارى سهام می گردد .
  • مبلغ ۱۰ % سود ويژه پیش از کسر ماليات که براى سال جارى شرکت پيش ‌بينى شده برای اصلاح کردن اشتباهات سنوات قبل کسر می شود.
  • ساير مواردى‌ که کارشناسان بنا به تخصص و تجربه و با توجه به تغييرات شرايط اقتصادى و سياسى و وضعيت عمومى بازار و بنا به تشخيص خودشان اعمال خواهد گردید .
  • در صورت وجود مانده ، زيان انباشته و يا اندوخته ‌هاى آزاد ، اين مبلغ به نسبت هر سهم از قيمت محاسبه‌ گردیده سهام کم شده يا به آن اضافه می شود.
  • عمدتاً از محل کارخانه شرکت بازديد به‌ عمل می آید تا مواردى از قبيل برآورد عمر سفيد ماشين‌آلات ، موقعيت کارخانه و غیره مشخص شود .

در صورتى‌که صنعت شرکت ، داروئى باشد جدول ميزان سهميه توليد ابلاغ گردیده از طرف وزارت بهداري ، ملاک محاسبه فروش براساس نرخ‌ هاى مصوب خواهد بود و در تعيين بهای تمام گردیده از تسعير ارز به بهای دولتى استفاده می شود و از نرخ بازده مورد انتظار ۱۲ %  در قيمت‌گذارى سهام اينگونه موسسات در روش عمده ‌فروشى استفاده می گردد .

جدول کلى براى انتخاب موسسات و شرکت های سرمايه ‌پذير

در حال حاضر به علت شرايط خاص حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار تهران ، قوانین و مقررات مربوط به پذيرش شرکت ‌ها برای ارائه سهام آنها در بورس ، مدون و ابلاغ شده است .

با توجه به مراتب فوق و ضوابط و روش‌هاى توضيح داده شده در بخش‌هاى اول و دوم اين مجموعه جدول زير برای تطبيق وضعيت شرکت‌ هاى سرمايه‌ گذار برای ارائه سهام آنها به بازار بورس تهيه شده است . اطلاعات مندرج در جدول باید توسط کارشناسان مربوطه تکميل و پس از تجزيه و تحليل های مربوطه ، نتيجه امر برای تصويب نهایى به بورس ارائه شود .

ردیف

شرح

مثبت

منفی

اقدامات قابل انجام

1

آيا شرکت در ايران به ثبت رسيده و تابعيت ايران را دارد؟

 

 

 

2

آيا شرکت سهامى عام است؟

 

 

 

3

آيا ميزان سهم سهامداران خارجى طبق قوانين موجود کشور است؟               

 

 

 

4

آيا شرکت داراى مديريت مطلوب بوده و فعاليت آن از نظر اقتصادى مفيد است؟

 

 

 

5

آيا تعداد سهامداران از يک هزار نفر بيشتر است؟

 

 

 

6

شرکت مى‌تواند مطابق قانون تجارت سهامدار داشته باشد، مشروط بر اينکه تعداد سهامداران ظرف يکسال از تاريخ پذيرش حداقل به يکصد نفر رسد.                 

 

 

 

7

آيا سرمايه شرکت از ۳ هزار ميليون ريال بيشتر است؟

 

 

 

8

آيا نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائى‌ها بيشتر از ۳۰ درصد است؟              

 

 

 

9

آيا نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائى‌ها بيشتر از ۲۰ درصد است؟              

 

 

 

10

آيا دفاتر شرکت براساس اصول حسابدارى نگهدارى و تنظيم مى‌شود؟               

 

 

 

11

آيا شرکت از سيستم حسابدارى مطلوب قيمت تمام‌شده براى  بهاء توليد خود استفاده مى‌نمايد؟  

 

 

 

12

آيا شرکت در سه دوره متوالى گذشته سودآور بوده است و امکان سودآورى آن در آينده نيز وجود دارد؟

 

 

 

13

آيا شرکت در آخرين دوره مالى گذشته سودآور بوده و امکان سودآورى آن در آينده نيز وجود دارد؟     

 

 

 

14

آيا سهام شرکت به نام بوده و ۱۰۰ درصد بهاء اسمى آن پرداخت شده است؟      

 

 

 

15

آيا سهام شرکت با نام بوده و ۲/۳ بهاء اسمى آن پرداخت شده است؟                   

 

 

 

16

آيا امتيازى از نظر تعداد آزاد در سهام شرکت وجود دارد؟

 

 

 

17

آيا در اساسنامه، حقوق سهامداران جزء محفوظ شده است؟

 

 

 

18

آيا حداقل سه سال از تاريخ بهره‌بردارى شرکت گذشته است؟

 

 

 

19

آيا تصميمات مجامع شرکت در جهت حفظ منافع عموم سهامداران است؟    

 

 

 

20

آيا ميزان سهام هريک از صاحبان سهام کمتر از ۵۱ درصد جمع سهام شرکت است؟  

 

 

 

21

آيا ميزان سهام هريک از صاحبان سهام کمتر از ۴۹ درصد جمع سهام شرکت است؟  

 

 

 

    

تبصره :

دارندگان بيش از ۴۹ % و ۵۱ % سهام باید تعهد نمایند که در مدت 3 سال از تاريخ پذيرش مازاد سهامشان را از طريق بورس به ‌فروش رسانند .

توضيح :

در صورت تطابق وضعيت شرکت ‌ها و موسسات سرمايه‌ پذير و با قابليت تطابق آن با ضوابط پذيرش موسسات و شرکت ‌ها که مفاد آن در جلسات مورخ ۹/۸/13۷۳ و ۷/۹/13۷۳ به تصويب شوراى بورس رسيده است و با در نظر گرفتن دیگر شرایط ذيل شرکت ‌هاى سرمايه ‌پذير خواهند توانست سهام شرکت ‌هاى سرمايه‌ پذير خود را برای استفاده از مزاياى بازار بورس به اين بازار سرمايه با در نظر گرفتن موارد مهم ذيل ، عرضه کنند .

 

ردیف

شرح

توانایی انجام

1

تسويه بدهى ‌هاى قطعى ‌شده مالياتى سنوات پیش از تاريخ پذيرش

 

2

پرداخت مبلغ حق رسيدگى به تقاضاى پذيرش شرکت در بورس            

 

3

ارائه گزارش‌هاى حسابرسى سه سال قبل از تقاضاى پذيرش

 

4

ارائه صورت جلسات مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده

 

5

ارائه گزارش‌هاى مالى شش ماهه به دبيرخانه بورس

 

6

ارائه گزارش هيئت‌مديره به مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده

 

7

ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد درخواست هيئت پذيرش

 

8

مورد تأييد بودن حسابرس شرکت توسط هيئت پذيرش

 

9

دعوت نماينده هيئت پذيرش در جلسات مجامع عمومي

 

10

تهيه صورت‌هاى مالى تلفيقى به‌انضمام گزارش حسابرس آنها براى شرکتى که بيشتر از ۵۰ درصد سهام شرکت‌هاى تابعه را دارا است

 

11

رعايت اصول متعارف تجارى در کليه قراردادها و معاملات عمده تجارى و ملحوظ قرار دادن منافع شرکت در آنها

 

12

پرداخت حق درج نام شرکت در فهرست نرخ‌ هاى بورس

 

13

بهبود و روند عملکرد شرکت نسبت به سال پذيرش

 

مزایای ورود شرکت ها و موسسات به بورس تهران

مزایای ورود شرکت ها و موسسات به بورس تهران

1- ‌بروزرسانی ارزش اصلی شرکت یا موسسه

ارزش سهام شركت‌ ها  و موسسات بورسی و ارزش واقعیشان بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد . قیمت سهام این شركت ‌ها هر روز با توجه به وضعیت موسسه و صنعتی كه موسسه در آن قرار دارد ، تعیین می گردد . مالکان سهام نیز از مزایای تعیین روزانه ارزش دارایی ‌هایشان ، توسط یك بازار رسمی بهره ‌مند خواهند گردید .

2- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار

شرکت ‌ها و موسسات برای گسترش فعالیتشان به منابع مالی جدید نیاز دارند . این منابع مالی اغلب از طریق استقراض از بانک ها و یا از طریق عرضه سهام تأمین می گردد . تأمین مالی از راه استقراض ، مشکلات بسیاری دارد ولی مزایای پذیرفته شدن شرکت‌ ها در بورس ، تأمین مالی از راه عرضه سهام را فراهم می نماید .

در این روش کافی می باشد شرکت و موسسه ای در بورس پذیرفته گردد و برای سرمایه ‌گذاران نیز عملکرد و آینده قابل ‌قبولی را دارا باشد . در این وضعیت با عرضه سهام جدید شرکت مربوطه در بورس ، این سهام سریعا به فروش می رسد و تأمین مالی مورد نیاز نیز انجام می گیرد . به ‌این‌ ترتیب شرکت نه ‌تنها اقساطی را پرداخت نمی‏ نماید بلکه شرکایی به نام سهامداران جدید را دارا می باشد که در سود و زیان با آن سهیم می‏ گردند .

موسسات و شرکت‌ هایی که سهامشان در بورس خرید و فروش می گردد کمتر از دیگر شرکت ‌ها مالیات پرداخت می کنند .

3- افزایش اعتبار داخلی و خارجی

موسست بورسی با توجه به معیارها و فرآیند پذیرش و خرید و فروش سهامشان و در نتیجه تغییر در تركیب سهامداران ، اعتبار داخلی و بین‌المللی پیدا می نمایند . ارزیابی همیشگی عملكرد موسسه در بازار و حساسیت فعالان بازار بورس نسبت به فعالیت‌ ها و برنامه ‌های شركت ، زمینه‌ های اعتبار آن مجموعه را مهیا می کند .

4- برخورداری از معافیت ‌های مالیاتی

به علت نقش بورس در رونق اقتصادی ، قوانین و مقررات مختلفی برای آن در نظر گرفته‌ شده است که یکی از آن ‌ها معافیت مالیاتی برای شرکت‏ های بورسی می باشد . در اصل شرکت‌ هایی که سهامشان در بورس خرید و فروش می گردد کمتر از دیگر شرکت ‌ها مالیات پرداخت می کنند . به این ترتیب هزینه ‌هایشان کاهش می یابد و سودشان افزایش پیدا می‏ کند .

در ضمن مالیات شرکت ‌های غیر بورسی بر مبنای ۲۵ % محاسبه می گردد اما شرکت ‌هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته می گردند به ترتیب ۱۰ % و ۵ % از تخفیف مالیاتی به آن ها تعلق می گیرد و مالیات آن‌ ها از ۲۵ % به 5/22 % و 75/23 % کاهش پیدا می کند .

5- به دست آوردن اعتبار و اعتماد عمومی

از دیگر مزیت پذیرفته شدن موسسات و شرکت ها در بورس می ‌توان به این مورد اشاره نمود که به هر شرکتی اجازه عرضه سهام در بورس داده نمی ‏شود و موسسات می بایست دارای شرایط ویژه ‌ای باشند . برای مثال موسسه و شرکت موردنظر می بایست سهامی عام باشد ، در مدت 3 سال گذشته سودآور باشد و …

همچین شرایطی باعث اعتماد بیشتر سرمایه‌ گذاران به موسسات فعال در بورس می‏ گردد .

مشاورین ثبت صداقت طی تمامی روند کار در کنار شما هستند و شما می‌توانید در هر زمان برای مشاوره رایگان با ما شماره تماس 02188884117 در تماس باشید.

منبع صداقت ثبت هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

این مقاله چطور بود؟
[: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *