اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست و مراحل دریافت آن

کد اقتصادی یک کد ۱۲ رقمی می باشد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی باید برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی و قانونی خود آن را داشته باشند . به همان صورت که به احتمال بسیار زیاد می دانید در هر کشوری اشخاص بسیاری هستند که درگیر فعالیت ها و امور اقتصادی می باشند .