اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست و مراحل دریافت آن

بر اساس قوانین و مقررات موجود در گمرک کشور جمهوری اسلامی ایران ، کارت بازرگانی یک مجوزی می باشد که به صاحب آن چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی باشد به دلیل وجود ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 2/4/1372 مجلس شورای اسلامی ایران اجازه داده خواهد شد که به فعالیت های تجارت