نحوه ثبت طرح صنعتی

نحوه ثبت طرح صنعتی

از نظر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و نشان های تجاری ، هر گونه ترکیب خطوط و یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن ، به نحوی که ترکیب یا شکل یک محصول صنعتی یا فرآورده ای از صنایع