شرایط-ثبت-شرکت-با-مسئولیت-محدود

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت مدنی برای تاسیس شرکت درباره ی مسئولیت مدنی موسسان نسبت به افراد ضرر کرده از تشکیل شرکت می بایست به قوانین ویژه قانون تجارت و قانون مدنی توجه کنند .ماده های 100 و 101 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، باطل کردن تشکیل شرکت با مسئولیت محدودی که برخلاف ماده های 96 و 97