ثبت شرکت تعاونی

همه چیز درمورد ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی چیست ؟ شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان افراد حقیقی ، برای کار در امور مربوط به تولید و توزیع برای هدف های مصرح در قانون بخش تعاونی ،  به جهت بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی اعضایش از طریق همکاری و تشریک مساعی آنان ، با رعایت قانون مزبور تشکیل می