ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به چه معناست ؟ یک شرکت سهامی عام شرکتی می باشد که موسسان آن بخشی از سرمایه ی شرکت را به وسیله ی فروش سهام به مردم تامین می نمایند . به این طریق که موسسان در گذشته 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد