ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

یکی از انواع شرکت ها ، شرکت های با مسئولیت محدود هستند که یک شرکت با مسئولیت محدود ، یکی از متداول ترین و رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ایران می باشد و اغلب میان اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و دوستان و آشنایان تشکیل می شود . به موجب ماده 94