ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی چگونه است؟! و مدارک لازم جهت ثبت آن چیست!! با وجود این‌که مؤسسات حقوقی درواقع زیرمجموعه مؤسسات غیرتجاری می باشند لازم است قبل از آنکه راجع به مدارک و اسناد لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی توضیح داده شود برای آشنایی بیشتر ابتدا به مؤسسه غیرتجاری و شرایط ثبت آن اشاره کنیم. مؤسسات