افزایش سرمایه از طریق مطالبات

یکی از راه هایی که باعث تامین شرکت از لحاظ منابع مالی می شود افزایش سرمایه در شرکت است. اکثر شرکت ها هدفهایی مثل توسعه دادن فعالیت های خود و همچنین رقابت با شرکت های دیگر و افزایش داشته های خود به افزایش سرمایه می پردازند. بسیاری از شرکت ها علاوه بر موارد گفته شده