ثبت-شرکت-مناطق-آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

منطقه آزاد تجاری منطقه ای می باشد که درون یا در کنار یک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با دیگر مناطق دنیا مجاز است. در این منطقه ی جغرافیایی قوانین و مقررات گمرکی منطقه گمرکی کشور ایران در آن اجرا نمی گردد و برای سادگی در کار واردات و صادرات و

تفاوت مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

تفاوت مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

منطقه آزاد تجاری به چه معناست ؟ منطقه آزاد تجاری ناحیه ای می‌باشد که اکثرا در داخل یا کنار یک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با دیگر مناطق دنیا مجاز است.  در این ناحیه‌ی جغرافیایی‌، قوانین گمرکی کشور اجرا نمی‌گردد ! و برای راحتی در کار واردات و صادرات کالا و