اخذ جواز تاسیس

مراحل و مدارک موردنیاز برای اخذ جواز تاسیس

منظور از جواز تاسیس ، مجوزی است که سرمایه گذاران مربوطه با دریافت آن ، اجازه فعالیت و کارهای اقتصادی در شهرک های صنعتی موردنظر را دریافت می نمایند . هر کسب و کاری برای انجام فعالیت اقتصادی خود نیاز به دریافت مجوزهای مربوطه از دستگاه های دولتی دارد . این مجوزها به دلیل ساماندهی