اخذ کد فراگیر

اخذ کد فراگیر

کد فراگیر کدی است که تمامی اطلاعات اتباع خارجی در آن ثبت می گردد . افراد حقوقی برای ثبت فعالیت های خود در داخل کشور ایران نیاز به کد فراگیر شرکتی دارند . بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این کد باید توسط اتباع خارجی مشغول به کار در ایران