تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود، یک موسسه یا شرکت با مسئولیت محدود هنگامی شکل می گیرد که همه ی سرمایه به صورت نقدی پرداخت گردد و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تسلیم گردیده باشد . در شرکت نامه می بایست به طور واضح درج گردیده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی به چه مقداری تقویم گردیده