شرایط-ثبت-شرکت-با-مسئولیت-محدود

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت مدنی برای تاسیس شرکت درباره ی مسئولیت مدنی موسسان نسبت به افراد ضرر کرده از تشکیل شرکت می بایست به قوانین ویژه قانون تجارت و قانون مدنی توجه کنند .ماده های 100 و 101 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، باطل کردن تشکیل شرکت با مسئولیت محدودی که برخلاف ماده های 96 و 97

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

به موسسات و شرکت هایی که دارایی ثبت آن ها در موقع تشکیل شرکت تنها به وسیله ی سهامداران تأمین می گردد ، شرکت سهامی خاص می گویند .هنگام ثبت یک شرکت سهامی خاص و بعد از تایید اسم اولیه باید حداقل 35 درصد دارایی شرکت در یکی از شعب بانک ها در وجه شرکت