مزایا و معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مزایا و معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مزایای شرکت های با مسئولیت محدود : • حداقل دارایی برای این نوع شرکت پیش بینی نگردیده است .• شرکت با مسئولیت محدود می تواند فقط با حضور 2 شریک هم تشکیل شود .• در یک شرکت با مسئولیت محدود 1 نفر یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف امکان دارد از خارج از

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

یک شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان 2 یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل گردیده و هر یک از سهامداران بدون اینکه دارایی به سهام یا قطعات سهام تقسیم گردیده باشد تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرض‌های شرکت می باشند. حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت‌های با مسئولیت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود (تعریف) شرکت های با مسئولیت محدود شرکت هایی هستند که میان 2 یا چند نفر برای انجام کار های تجارتی تشکیل گردیده و هر یک از سرمایه گذاران و شریکان بدون آنکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم گردیده تنها تا میزان سرمایشان در شرکت مسئول قروض و تعهدات