تبدیل شرکت ها

تبدیل شرکت ها

بسیاری از شرکت‌ها بع از ثبت اولیه و گذشت مدت زمانی مشخص اقدام به تغییر و تبدیل شرکت می‌کنند. منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکت به نوع دیگری است. در حال حاضر انواع شرکت‌های تجاری فعال شرکت‌های سهامی خاص، با مسئولیت محدود، سهامی عام، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و تعاونی‌ها هستند.