طرح دعاوی برند

طرح دعاوی برند

بعد از ثبت برند ، حق انحصاری استفاده از برند مربوطه ، متعلق به مالک آن خواهد بود . اگر که حق موردنظر مورد تجاوز قرار بگیرد ، مالک و صاحب برند خواهد توانست برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود ، به دادگاه مراجعه کند . این امر تابع قوانین و مقرراتی